Úvodní stránka   |   Kontakt   |   Česky   |   English
odhadonline.cz - Znalecký ústav

Jak se počítá odhad nemovitostí, typy určovaných cen

04.12.2019 | odhadonline.cz
Výpočet odhadní ceny je nejdůležitější část odhadu nemovitosti.
Existuje několik možností a způsobů, jak stanovit cenu nemovitosti.

Každá metoda ocenění zpravidla stanoví hodnotu jinak a zároveň se každá metoda využívá v jiných situacích.

Proto první, na co se odhadce zeptá, je účel vypracování odhadu nemovitosti. Podle toho určí nejvhodnější metodu.

Níže je uveden přehled metod, podle kterých se ceny vypočítávají a terminologie cen a jejich užití.

Porovnávací metoda k určení tržní/obvyklé ceny

Jde o nejčastější metodu výpočtu, se kterou se můžete v odhadech nemovitostí setkat.

Obvyklá cena už ve své definici zahrnuje nutné použití porovnávací metody.

Obvyklá cena je definována Zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“

Je to vcelku logické, aby se tržní cena stanovovala na základě okolního trhu.

Samotné porovnání je pak založené na srovnání podobných nemovitostí v co nejbližší lokalitě v co nejbližším časovém úseku.

Metod srovnání je pak několik – např. pomocí indexů zohledňujících rozdíly u srovnávaných nemovitostí, metoda doporučovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových či metoda srovnání doporučovaná Ministerstvem financí.

Podkladem pro tuto metodu slouží tržní ceny již obchodovaných nemovitostí, realitní inzerce, cenové mapy, vlastní databáze či dlouhodobá databáze INEM.

Realitní inzerce je nejdostupnější, ale musí se u ní počítat s tím, že ceny uváděné u inzerátů jsou nabídkové. To znamená, že se mohou změnit (obvykle snížit), nebo vůbec nikoho nezaujmout (nemovitosti se neprodají).

Proto nejlepší odhadci používají údaje vytažené z realizovaných kupních smluv nebo kombinaci realizovaných prodejů a realitní inzerce.

Výnosová metoda

Je založena na výnosové hodnotě nemovitosti. Tedy kvantifikuje cenu na základě výnosu, který je schopna nemovitost generovat.

Výnosová hodnota se dívá na nemovitost čistě ekonomicky. Je to podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos.

Je dána velikostí kapitálu, který při uložení na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost.

Míru kapitalizace lze vypočítat, nebo ji lze převzít z předpisu stanoveného Ministerstvem financí.

Oba přístupy mají své pro a proti. Pokud ji odhadce počítá, je důležité znát datovou analýzu, ze které při výpočtu vycházel.

Naproti tomu Ministerstvo financí má vyšší autoritu oproti odhadci, avšak datovou analýzu, na základě které dospělo k mírám kapitalizace, nezveřejňuje.

Obecně se uvádí definice, že „výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“

Tato metoda je vhodná pro nemovitosti pronajaté nebo pronajmutelné s výnosovým potenciálem. Metoda se použije zejména u komerčních objektů, ale lze ji použít i u bytů nebo u pozemků.

Výnosová metoda je přesná, pokud je typ oceňovaného majetku běžně pronajímán.

Pokud je tomu naopak, tedy že stanovený výnos má vysokou odchylku, v rámci metody jsou tak používány dvě proměnné, které jsou tzv. na vodě – nájem a míra kapitalizace. Výnosová metoda se tak rázem stává relativně nepřesnou.

Nákladová metoda

Tato metoda je založena na stanovení nákladů na postavení stejné nemovitosti.

Bere v potaz její opotřebení a předpokládaná životnost.

Opotřebení se často stanovuje lineární metodou (zejména pokud nebyly prováděny žádné rekonstrukce nebo jiné stavební úpravy a všechny prvky stavby jsou rovnoměrně opotřebené).

Výpočet opotřebení lineárním způsobem je prostý podíl stáří objektu k celkové životnosti objektu.

Použít se i tzv. analytická metoda opotřebení, kdy se stanovuje opotřebení a životnost jednotlivých stavebních prvků (např. základy, stěny, střecha, střešní krytina atd.)

Základní dobu životnosti staveb uvádí vyhláška Ministerstva financí či odborná literatura. Např. u rodinných domů se zděnou konstrukcí se uvažuje životnost 100 let, u rekreačních chat zděných 80 let a dřevěných 60 let.

Životnost stavebních prvků je pak různá, např. u zdiva se uvažuje s životností 80 až 200 let, avšak u systému vytápění 20 až 50 let.

Nákladová metoda slouží při tržním ocenění pouze ke stanovení přibližně ceny dané stavby.

Její použití je vhodné zejména pro nemovitosti, které se běžně neobchodují a jejichž hodnota je dána rozhodující mírou náklady (dopravní stavby a infrastruktura, technická infrastruktura).