CZ  |  EN

Občanský zákoník a jeho vliv na užívání nemovitostí

20.07.2013
Pokud nedojde k odložení platnosti zákoníku, dojde od ledna 2014 k důležitým změnám v užívání nemovitostí. Jaké změny patří mezi ty nejdůležitější?

Stavba se stává součástí pozemku

V současné úpravě platí, že stavba a pozemek jsou ve smlouvě i v zápisu katastru nemovitostí evidovány zvlášť. V případě, kdy stavbu i pozemek vlastní stejná osoba, stavba jako věc z právního hlediska zaniká a stává se součástí pozemku. Výhodou je, že při prodeji domu už majitel ve smlouvě nemusí specifikovat dům i pozemek. Stačí převést vlastnické právo pouze k pozemku.

V případech, kdy bude majitel pozemku odlišný od majitele stavby na něm postavené, získají tito vlastníci vzájemné předkupní právo. Při prodeji tak musí nemovitost nejprve nabídnout druhému vlastníkovi. Ten má na zaplacení kupní ceny tři měsíce, pokud se nedohodnou na delší lhůtě. Výjimku tvoří případy, kdy je na nemovitosti uvaleno věcné břemeno či zástavní právo. Dům se v těchto případech nestane součástí pozemku a nadále zůstává právně samostatnou věcí, ani zde nevznikne předkupní právo.

Sousedské zvtahy

Nový občanský zákoník upravuje vztahy mezi sousedy daleko detailněji. Budou mít více práv i povinností. Nově se například bude možné bránit tomu, aby soused vysázel stromy přímo u plotu (zákon počítá s ochranným pásmem 3 metry od plotu pozemku). Také lze žádat souseda, aby si oplotil pozemek, ovšem pouze ze závažných důvodů.

Prodloužení lhůty pro reklamaci vad nemovitostí

Prodávající odpovídá za vady na domě či bytu pouze po dobu záruční lhůty, kterou si sjednal s kupujícím. Pokud si strany žádnou záruční dobu nedohodly, odpovídá prodávající pouze za vady, které existovaly již v době převodu nemovitosti. Dnes může kupující takové vady uplatnit u prodávajícího pouze šest měsíců od nabytí nemovitosti. Pokud v této lhůtě nereklamuje, jeho právo zaniká a už se ho nemůže soudně domáhat. 

Podvodné zápisy v katastru nemovitostí

Nový občanský zákoník přinese silnější ochranu těch, které postihnou podvodné či nesprávné zápisy v katastru nemovitostí. Od ledna 2014 bude více chráněn kupec, který nabyde byt od osoby zapsané v katastru nemovitostí a bude v dobré víře.

Nájemce bude chráněn více než doposud

Nově se může sám bránit vůči ohrožení jeho nájemního práva. Například při neposkytnutí dostatečné ochrany může nájemce podat výpověď bez výpovědní doby. A při rušení v užívání věci ze strany třetí osoby bude mít nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace