CZ  |  EN

Články

Stanovení ceny nájemného pomocí cenové mapy

21.02.2024
Pronajímatelé nemovitostí často řeší otázku, jak nastavit správnou výši nájemného. Výše nájemného je důležitý faktor, který ovlivňuje zájem a spokojenost nájemníků, ale zároveň návratnost investice do nemovitosti, případně další její ziskovost. V tomto článku se dozvíte, jak určit správnou výši náje ...

PREDICT - Princip zpracování cenové mapy

27.11.2023
Cenová mapa nemovitostí je klíčovým nástrojem pro analýzu a predikci cen na realitním trhu. V tomto článku se podíváme na principy, které stojí za vytvářením cenové mapy, a na faktory, které nejvíce ovlivňují cenu nemovitosti. Jako konkrétní příklad zpracování cenových údajů jsme pro vás rámcově po ...

Paušální nebo skutečné výdaje? Pravidla u odpisů nemovitostí

27.07.2023
Nikdo nechce platit na daních více než musí. Daňová legislativa umožňuje snížení daňové povinnosti o reálné náklady spojené s pronájmem nemovitosti a spolu s tím uplatnit odpisy dané nemovitosti. Tento článek vás provede tématem odpisů nemovitostí a jaký je rozdíl mezi paušálními a skutečnými nákl ...

Znalecký posudek: Klíč k zisku národních a evropských grantů

25.04.2023
V dnešní době jsou dotace nezbytnou součástí financování mnoha projektů. Ať už jde o podnikání, veřejné či neziskové organizace, národní i evropské dotační tituly nabízejí širokou škálu možností pro rozvoj. Avšak pro získání těchto prostředků je nutné splnit řadu podmínek a předložit důkladně př ...

Odhady nemovitostí přes internet

16.03.2023
Online odhady nemovitostí se stávají stále populárnějším způsobem, jak získat rychlou a přesnou představu o ceně nemovitosti bez nutnosti navštívit ji osobně nebo zaplatit za odhad odborníka. Tyto odhady se provádějí přes aplikace nebo webové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadával informace ...

Vliv úsporných technologií na hodnotu nemovitosti

16.03.2023
Úsporné technologie, jako jsou solární elektrárny a tepelná čerpadla, jsou stále populárnější a jsou považovány za jedny z nejúčinnějších způsobů, jak snížit náklady na energie a zároveň snížit dopad na životní prostředí. Instalace těchto technologií může mít pozitivní vliv na cenu nebo hodnotu n ...

Cena za odhad nemovitosti a znalecký posudek

10.03.2023
Ceny znaleckých posudků pro nemovitosti jsou na trhu obtížněji porovnatelné a mají poměrně veliký rozptyl. Existuje také cenový rozdíl mezi odhadem nemovitosti a znaleckým posudkem. Jaké položky vstupují do konečné ceny? Srovnání cen znaleckých posudků nemovitostí od odhadců, znalců a znalec ...

Zákonné prostředky k urychlení vyvlastňování pozemků

14.02.2023
Po dlouhou dobu se v naší společnosti kritizuje pomalá výstavba důležitých dopravních staveb. Z jednoho hlediska se došlo k názoru, že vyvlastňovací zákon je u některých druhů liniových staveb nedostatečný. Přijalo se proto několik novel, které měly za cíl u vybraných druhů staveb urychlit jejic ...

Online odhady nemovitostí zdarma

30.01.2023
Skončila doba, kdy pro orientační ocenění nemovitosti jste museli za realitním makléřem nebo odhadcem nemovitostí osobně. Na základě realitních portálů, dostupnosti dat z Katastru nemovitostí a spoluprací s realitními kancelářemi vznikají webové portály, které nabízení online ocenění nemovitosti ...

Průběh dědického řízení a jeho náklady, odhad nemovitosti

24.01.2023
Po smrti člověka se v ČR obvykle zahajuje dědické řízení, ve kterém dochází k vypořádání případného majetku a dluhů dané osoby. Dědické řízení se zahajuje i tehdy, když zemřelý člověk nic nevlastnil. Smrt člověka obvykle konstatuje lékař, který také úmrtí oznámí matričnímu úřadu v obci, kde se ...

ZNALECKÝ POSUDEK – PROČ? KDY? KDE? JAK? KDO?

14.12.2022
Aneb nejčastější kladené otázky na ocenění nemovitosti znaleckým posudkem. Tento článek se týká specificky znaleckých posudků na ocenění nemovitostí.

ODHAD NEMOVITOSTI – PROČ? KDY? KDE? JAK? KDO?

14.12.2022
Aneb nejčastější kladené otázky na odhad ceny nemovitosti.

Co ovlivňuje výsledek odhadu nemovitosti

12.12.2022
Výsledná odhadnutá cena nemovitosti je výsledkem komplexního výpočtu po zahrnutí všech cenotvorných faktorů. Pro představu, co všechno má vliv na cenu nemovitostí, uvádíme výčet základních cenotvorných faktorů:

Jak probíhá odhad nemovitosti

07.12.2022
Nejdříve je třeba se domluvit s odhadcem nemovitostí na termínu prohlídky oceňované nemovitosti. Neméně důležitá je domluva na ceně za zpracování odhadu a termínu dodání odhadu.

Přehled a výkon realitních fondů v ČR

24.06.2022
Realitní fondy v posledních několika letech zažívaly doslova žně. Obzvláště v Česku, kde během posledních 4 letech ceny nemovitostí vyletěly až o 100 % ve středních a větších městech. Růst cen nemovitostí podpořil nárůst nově vznikajících realitních fondů.

Solární energie pro rodinné domy

05.04.2022
Svět bez elektřiny už si lidstvo téměř neumí představit. I když máme někdy dojem, že elektřina není vzácný zdroj, tak vývoj události v posledních letech, nastolení ekologicko-politických otázek nám připomíná, že elektřina je zdroj velice vzácný a jeho výroba nemusí být levná.

Energetické technologie a jejich vliv na cenu nemovitosti

01.02.2022
U nových staveb a generálních rekonstrukcích bývá již standardem, že takováto stavba je energeticky málo náročná. Ať již to znamená, že k optimálnímu fungování potřebuje minimum energie, nebo dokáže pracovat se zbytkovou a odpadovou energií za pomocí rekuperace.

Realitní portály v ČR

24.11.2021
Dosah současné realitní inzerce je mnohonásobný oproti letům předchozích. Všechny realitní kanceláře provozují vlastní webové stránky, kde svou inzerci umísťují. Zapojení dodatečných technologií do inzerce napomáhá přilákat více lidí a zvyšovat dosah. Ať už jsou to virtuální prohlídky, 360° fotogr ...

Vyvlastnění pozemků pro liniové stavby

29.10.2021
Vyvlastnění pozemků je státní donucovací prostředek v rámci platných zákonů, jak získat pozemky do vlastních rukou pro potřeby výstavby liniových staveb. Musí samozřejmě být splněny zákonné podmínky, aby mohl k vyvlastnění přistoupit.

Výkup pozemků pro liniové stavby

27.10.2021
Výkup pozemků je běžnou součástí výstavby liniových staveb. Veškeré pozemky na území České republiky mají svého vlastníka a ve většině případů na soukromých pozemcích jsou naplánované liniové stavby. Aby mohl stát stavět liniové stavby, musí dotčené pozemky vykoupit do svého vlastnictví.

Sloučení, scelování a rozdělování pozemků

25.08.2021
Stavba pevně spojená se zemí je historicky součástí pozemku a má stejného vlastníka. V minulém století se od tohoto pojetí upustilo a bylo umožněno, že stavba nebyla součástí pozemku a mohla tak mít jiné vlastníky. Institut práva stavby je současné řešení takových staveb, ale má jiné právní z ...

Věcná břemena liniových staveb a jejich ocenění

12.08.2021
Liniové stavby nejsou, narozdíl od klasických staveb, součástí pozemku. Liniové stavby spojuje význačný znak, že většinou délka stavby výrazně převažuje ostatní rozměry (šířka, výška). Zahrnujeme do nich pozemní komunikace (včetně tunelů), stavby drah a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elekt ...

Ocenění nemovitostí v minulosti

29.07.2021
Jako veškerý směnitelný majetek i nemovitosti podléhají cenovému kolísání. Ocenění nemovitosti je vždy závazné ke specifickému datu, k němuž se nemovitost oceňuje. Platnost ocenění je různorodá a je závislá na několika důležitých parametrech: druh nemovitosti, lokalita, cenová stabilita.

Ocenění věcných břemen

22.06.2021
Věcné břemeno je institut, kterým se omezuje vlastníkovi jeho vlastnické právo k nemovitosti a zároveň dovoluje užívat věci třetím osobám věci, ke kterým nemají vlastnická práva. Osoba, která má z existence věcného břemena prospěch se nazývá Oprávněný, naopak vlastník nemovitosti se nazývá ...

Vyvlastnění pozemků

03.06.2021
Vyvlastnění majetku, konkrétně nemovitosti, je nejzazší možností, jak stát získává do svého vlastnictví pozemky pro další rozvoj, hlavně za účelem liniové výstavby. Jelikož se jedná o násilné převzetí vlastnictví, rozhodovat musí soud a za předpokladu splnění přísných podmínek. Vyvlastnění j ...

Podílové spoluvlastnictví

28.04.2021
Spoluvlastnictví je českým zákonem dané jako vlastnictví konkrétní věci (v našem případě nemovitosti) dvěma a více fyzických nebo právnických osob. Každý vlastník i té nejmenší části má právo k celé věci, přičemž toto právo mají všichni vlastníci stejně. Výše jednotlivých podílů určují míru účasti k ...

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

29.03.2021
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je většinou prvním krokem exekutora po zahájení exekučního řízení. Vydání tohoto příkazu ještě neznamená, že dojde k prodeji nemovitosti. Tímto příkazem si exekutor zajišťuje danou nemovitost, aby s ní už nemohlo být nakládáno ze strany dlužníka. Po nezbytných k ...

Exekuční řízení, nemovitost v exekuci

23.03.2021
V posledních letech se výrazně zvedl zájem o nalezení řešení pro problém s velkým počtem lidí v exekuci. Ze zveřejněných statistik vyplývá, že na konci roku 2020 bylo vedeno zhruba 800.000 lidí v exekuci. Jedná se o vysoké číslo a je z toho celospolečenský problém, protože tento stav má nega ...

Chráněné obydlí

03.03.2021
V současnosti existují dva možné způsoby oddlužení: buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Jelikož u obou je zpeněžován nezajištěný majetek, zákonodárci zavedli institut chráněného obydlí pro režim plnění splátkového kalendáře se zpen ...

Darování nemovitosti

22.02.2021
V posledních letech je darování nemovitosti rostoucím trendem a stává se z ní vhodná alternativa k dědickému řízení. Darování má nesporné výhody v podobě konkrétního určení následujících vlastníků současným majitelem. Darováním lze předejít následujícím sporům o dědictví.

Ocenění majetku obvyklou cenou na základě znaleckého posudku

02.02.2021
Zákonná ustanovení vyžadují pro účely insolvenčního řízení, exekuce, (ne)dobrovolné dražby ocenění majetku - nemovitosti prostřednictvím posudku znalce. Tento posudek má za cíl stanovit obvyklou cenu nemovitosti. V souladu s novým předpisem (§2 odst. 2 zák. č. 151/1997 Sb. v nejnovějším znění, aktu ...

Znalecký posudek na ocenění majetkové podstaty

26.01.2021
Rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku organizace nebo osoby startuje proces, který má hlavní cíl - uspokojit věřitele v co největší míře. Dozor nad průběhem insolvenčního řízení má vždy insolvenční správce. Ten Vám bude přidělen po kladném rozhodnutí soudu o Vašem oddlužení.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti - časový test

18.12.2020
Při prodeji nemovitosti musíme počítat s tím, že tento příjem musíme uvést v daňovém přiznání. Příjem z prodeje nemovitosti je jako jakýkoliv jiný příjem zdaněn ve výši 15 %.

Cena obvyklá - změny v roce 2021 - určení ceny nemovitosti

10.12.2020
Nové změny v zákoně č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku budou mít výrazný dopad na zpracování ocenění majetku. Podle nového předpisu (§2 odst. 2 zák. č. 151/1997 Sb. v nejnovějším znění, aktuálně platné znění od 1.1.2021) je třeba, aby majetek oceněný obvyklou cenu vycházel z porovnání se sjednaným ...

Prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti

06.11.2020
Při prodeji spoluvlastnického podílu vzniká několik problémů. Co přináší novela občanského zákoníku ohledně předkupního práva při prodeji spoluvlastnických podílů? Jaký je vliv více vlastníků nemovitosti při prodeji spoluvlastnického podílu? Rozebíráme i jednotlivé scénáře při řešení komplikovaných ...

Nižší odhad než kupní cena

05.11.2020
Nechali jste si zpracovat odhad nemovitosti a ocenění vyšlo výrazně odlišně od částky, za jakou jste nemovitost koupili / prodali? Potom může být chyba v několika věcech. Může být zpracovaný špatně odhad nemovitosti, nemovitost jste koupili příliš draze, prodali jste příliš levně… V rámci ...

Vzorový znalecký posudek, revizní posudky

20.10.2020
Se znaleckým posudkem se lidé setkávají ve více oborech. Ve většině případů si znalecké posudky vyžadují státní instituce nebo instituce vymáhající zákon, respektive jejich vyhotovení požaduje zákonná úprava. V poslední době se sice upouští v dílčích případech od nutnosti znaleckého posudku (daň z ...

Odhad nemovitosti při rozvodu

01.10.2020
Rozvádíte-li se se svým manželem nebo manželkou, je obvyklé nechat zpracovat odhad nemovitostí, které jste během trvání manželství nabyli do společného jmění manželů.

Nemovitosti v Německu

28.08.2020
Přinášíme několik zajímavostí z realitní oblasti od našich západních sousedů.

TOP 5 software (programů) pro oceňování nemovitostí v ČR

10.08.2020
V dnešní digitální době jen vzácně naleznete znalce nebo odhadce, kteří nevyužívají pro oceňování nemovitostí žádný program, ale spoléhají se na svou kalkulačku a pero či psací stroj. Na trhu existují různé podpůrné programy a aplikace, ať už se jedná o pouhou databázi nemovitostí z inzerce a ...

Nepeněžitý vklad do společnosti - nemovitosti a další

22.06.2020
Peněžité a nepeněžité vklady do společnosti probíhají v celém životním cyklu jednotlivých společností. Ať už se jedná o základní kapitál při založení společnosti nebo o navýšení základního kapitálu v průběhu jejího fungování. Tuto problematiku upravují zákony č. 89/2012 Sb. (NOZ) a č. 90/2012 Sb. ...

Covid-19 - Pracujeme bez omezení

24.03.2020
Jsme tu pro vás i v tuto těžkou dobu. Naše služby - zpracování znaleckých posudků, expresních odhadů a další služby spojené s oceňováním nemovitostí - jsou pro vás stále k dispozici.

Zákon o realitním zprostředkování

13.02.2020
Dne 1.1.2020 vstoupil v platnost nový zákon, který si klade za cíl pojmenovat a přesně definovat realitní činnost. Dále nastavit jasná pravidla, podle kterých se realitní makléř nebo kancelář musí řídit. Vedlejším efektem by, podle záměrů zákonodárců, mělo nastat zkvalitnění realitních služe ...

Nabídka prodeje dluhopisů mateřské společnosti

03.01.2020
Mateřská společnost XP group, a. s. nabízí investorům prodej výhodně úročených dluhopisů.

Odhad vs. posudek

13.12.2019
Odhad vs. znalecký posudek. Jaké jsou rozdíly? Na první pohled se může zdát, že oba dokumenty jsou stejné, jen se jmenují jinak.

Jak probíhá tvorba znaleckého posudku

13.12.2019
Chcete-li nebo potřebujete nechat si zpracovat znalecký posudek, připravili jsme pro vás průvodce celým procesem. Prvním krokem je domluva s konkrétním znalcem, kterého si vyberete nebo který byl jmenován v rámci probíhajícího řízení. Pokud jej objednáváte sami, dohodnete se na nezbytných záležitost ...

Jak se počítá znalecký posudek

13.12.2019
Výpočet ceny je základem znaleckého posudku k ocenění nemovitosti. Existuje několik možností a způsobů, jak stanovit hodnotu nemovitosti.

Kdy si nechat vypracovat znalecký posudek?

12.12.2019
V dnešní době při klasickém prodeji/koupi nemovitosti nejsou znalecké posudky vyžadovány. Z větší části je nahradily odhady. Nicméně znalecké posudky stále mají velké zastoupení v jistých situacích, respektive jejich vyhotovení je nutné a vyžadováno na základně zákonných požadavků.

Vše důležité o dani z nabytí nemovitosti

12.12.2019
Aneb nejčastější kladené otázky na daň z nabytí nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti je jednou z majetkových daní, která nahradila v roce 2014 daň z převodu nemovitosti. Její výše je stejná pro všechny ve výši 4 % ze základu daně. V posledních letech i v rámci COVID-19 krize probíhající v roce 2 ...

Kdy si nechat zpracovat odhad nemovitosti?

04.12.2019
Nejen při koupi nebo prodeji nemovitosti se můžete setkat s odhadem nemovitosti. Jsou situace, při kterých se odhadu nemovitosti nevyhnete a při kterých se vyplatí odhad zpracovat. V tomto článku probereme všechny případy, kdy se s odhadem můžete nebo dokonce musíte vypořádat.

Jak se počítá odhad nemovitosti, typy určovaných cen

04.12.2019
Výpočet odhadní ceny je nejdůležitější část odhadu nemovitosti. Existuje několik možností a způsobů, jak stanovit cenu nemovitosti. Každá metoda ocenění zpravidla stanoví hodnotu jinak a zároveň se každá metoda využívá v jiných situacích.

Směrná hodnota u nebytových prostor

29.11.2019
U nebytového prostoru pozor na směrnou hodnotu. Co se týče nebytových prostorů, směrnou hodnotu u výpočtu daně z nabytí nemovitostí lze použít pouze v případech, kdy jde o garáže, sklepy nebo komory. Pokud jde o jiný druh nebytového prostoru, směrnou hodnotu určit nelze.

Výše daně z nemovitostí - Praha a další města v roce 2019

20.08.2019
Daň z nemovitosti je jednou z daní, která v celé výši náleží příslušné obci. Výpočet základu daně z nemovitosti je zákonem daný. Základem je typ dané nemovitosti (pozemek, bytová jednotka, obytný dům, …) a výměra v metrech čtverečních. Do výpočtu vstupují další různé koeficienty, které mají za cíl ...

Vliv nových omezení hypoték ČNB na cenu nemovitostí

29.11.2018
Od 1. října platí nové podmínky pro získání hypotečního úvěru. ČNB zavedla jako omezení ukazatele DTI a DTSI. V prvním případě nesmí celkový dluh žadatele o hypoteční úvěr přesáhnout devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Druhé omezení se týká poměru žadatelova čistého měsíčního příjmu a mě ...

Jak se aktuálně vyvíjejí ceny bytů a co je ovlivňuje?

14.09.2018
Ceny bytů v České republice zaznamenávají v posledních pěti letech nárůst, v Praze rostou dokonce šestým rokem. Většina lidí se domnívá, že ceny nemovitostí již dosáhly cenového stropu, ovšem nacházíme se v tzv. cenové bublině. Ta splaskne a s ní dojde k poklesu cen nemovitostí v České republi ...

Jaká okna použít do nemovitosti?

31.05.2018
Ať už stavíme nový rodinný dům, rekonstruujeme ho, nebo chceme pouze vyměnit okna v bytě, vždy se musíme zamyslet nad tím, jaká okna zvolíme. Firmy nabízí širokou škálu rámů a okenních výplní. Co tedy vybereme?

Investice do nemovitostí ve světě

03.05.2018
K investicím se uchyluje stále více Čechů a mnoho z nich investuje do nemovitostí a to právě v zahraničí. Nemovitosti v zahraničí vlastní desetitisíce Čechů. Využívají je pak k vlastní rekreaci, nebo k pronájmu. A stále více lidí tyto dvě varianty kombinuje.

Chcete stavět?

27.03.2018
Rozhodujete se, že chcete bydlet ve vlastní domě, neplatit nájem, případně se odstěhovat od rodičů? Máte dostatečné finance na výstavbu, ale nevíte, co a kde musíte zajistit? Proces stavby je zdánlivě nekonečný běh po stavebních úřadech, na katastru nemovitostí, po stavebních firmách apod.

Ceny nemovitostí napříč Evropou

01.02.2018
Rozmanitost cen napříč Evropou je známým jevem. Můžete zde koupit nemovitost, za kterou zaplatíte 1.000 eur/m2, ale na druhém konci kontinentu za ni zaplatíte i 18.000 eur/m2. A jak je na tom naše republika ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?

Stavební pozemky a jejich ceny

26.11.2017
Před časem jsme vás informovali o stále rostoucích cenách bytů. Mnoho rodin a jednotlivců se tak uchyluje k výstavbě vlastního bydlení.

Alternativní stavební materiál - konopný beton

08.10.2017
Před časem jsme vás my i media informovali o růstu cen bytů. Ceny bytů se v Praze pohybují již kolem 70.000 Kč/m2. Cena je to opravdu vysoká, a tak je zřejmé, že mnoho zájemců o vlastní bydlení se začne zajímat o stavbu vlastních domů a možná i po alternativním stavebním materiálu. Ke stavbě domů ...

Vlastní bydlení je pro střední třídu stále méně dostupné

01.09.2017
Růst cen nemovitostí se stále nezastavil. V Praze se již ceny bytů pohybují i okolo 72.000 Kč. Ovšem i přes takto vysoké ceny čelí realitní kanceláře zoufalému nedostatku bytů.

Nájem nebo hypotéka?

28.06.2017
Nájem nebo hypotéka? Před touto otázkou stojí mnoho mladých rodin na začátku svého společného života. Názory se různí a obě varianty si najdou své zastánce i odpůrce. Největší důraz při rozhodnutí je kladen na finance, proto vám přinášíme rozbor finančních nákladů na koupi bytu, nebo jeho pronájmu.

Kdo koupí nemovitosti patřící silným populačním ročníkům?

12.06.2017
V poslední době se realitní trh zaobírá i myšlenkou - kdo koupí byty po dětech z babyboomových generací? Dle posledních zpráv a průzkumů tyto nemovitosti ještě nejsou ve větší míře na realitním trhu nabízeny.

Přísnější podmínky pro získání hypotéky

27.04.2017
Hypoteční úvěr slouží lidem k pořízení nemovitosti, aniž by museli mít našetřenou hotovost. Jde tedy o speciální účelový úvěr, který je přizpůsobený právě na koupi nemovitostí. Do nedávna byly hypotéky snadno dostupné a mohl si ji pořídit téměř každý, samozřejmě s ohledem na jeho finanční možnosti.

Rozdíly v cenách bytů v České republice 2017

07.02.2017
Ceny nemovitostí se nemění vždy pouze v závislosti na stavu a velikosti, ale také na základě lokality, ve které je umístěna. I v naší nevelké republice jsou ale obrovské rozdíly v cenách. Nejmarkantnější rozdíl je u bytů.

Z lodních kontejnerů se staví i rodinné domy

14.11.2016
Málokdo nikdy nepřemýšlel nad bydlením ve vlastním rodinném domě, který by si postavil podle představ. Většinou je však největší překážkou cena vysněné stavby. Co ale, kdyby Vám někdo řekl, že jej můžete mít i za polovinu ceny?

Vlastní nemovitost v zahraničí? Čechy láká hlavně moře.

31.10.2016
Čechů, kteří zvažují koupi vlastní nemovitosti v zahraničí, stále přibývá. A je jedno, zda ji budou využívat pro svoji vlastní potřebu nebo pronajímat.

Nejvyšší stavby světa

06.09.2016
Nejvyšší stavby světa vždy byly, jsou a budou výsadou státu, ve kterém se nachází. Bezesporu se jedná o turisticky hojně navštěvovaná místa. Motivy výstavby ovšem nejsou pouze ikonické, ale mnohdy i ekonomické. Mrakodrapy najdeme také v České republice, a to hned několik.

Daň z nabytí nemovitých věcí konečně dostojí svému názvu

09.08.2016
Na začátku roku 2014 přišly významné změny na poli platby daní při převodu nemovitostí. Mimo jiné došlo ke změně názvu daně z převodu nemovitosti na daň z nabytí nemovitých věcí. Nicméně plátcem daně byl stále prodávající a to by se mělo konečně změnit.

Rekordní růst cen zemědělské půdy

01.08.2016
Zemědělská půda zaznamenala v minulém roce rekordní nárůst ceny. Zájem soukromých zemědělců i zemědělských družstev o nákup půdy významně vzrostl i díky dotacím z Evropské unie. Poptávka již převyšuje nabídku a ceny letí i nadále strmě vzhůru.

Ceny bytů rychle rostou - neodkládejte jejich koupi

18.07.2016
Významný ekonomický růst a nízké sazby hypotečních úvěrů - to jsou v současné době dva největší ukazatele, které ovlivňují ceny nemovitostí na tuzemském trhu. Zejména ceny bytů reagují na ekonomický vývoj velmi rychle, a proto se jejich hodnota začíná znatelně zvyšovat. V současné době je te ...

Co dělat v horkých dnech s vyhřátými domácnostmi?

27.06.2016
V dnešní době vyspělých technologií existuje spousta možností jak si především v parných letních dnech zpříjemnit pobyt v domácnosti ochlazovacími systémy. Často opomíjeným faktorem je však i dobrá tepelná izolace, která funguje jak v zimě, tak i v létě.

Trojice nejdražších rezidencí na světě

09.06.2016
Kolik mohou stát nejdražší rezidenční sídla na světě? Výsledek Vás možná překvapí o to více, když prozradíme, že mezi absolutní špičkou nalezneme i "pouhý" byt

Způsob vytápění jako důležitý apekt při koupi domu

26.05.2016
V dnešní době existuje velké množství způsobů vytápění rodinného domu. Každý způsob má svá pro i proti a v případě nákupu nemovitosti je nutné hledět i na tento aspekt, který může významně ovlivnit především budoucí náklady na bydlení.

Hypoteční úvěry ve zkratce

10.05.2016
Meziroční pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů je zřejmý. Je na historickém minimu. Jedná se o ideální dobu pro pořízení vlastního bydlení?

Dřevostavba. Ano nebo ne?

21.04.2016
V současné době je výstavba dřevostaveb stále ožehavým tématem. Někteří je milují, jiní by v nich bydlet nechtěli ani za nic. Jaké jsou tedy přednosti a slabiny jednotlivých konstrukcí?

Ne vždy je třeba pevná půda pod nohama aneb Bydlete jinak

11.04.2016
Hausbóty se těší velké oblibě u nás i ve světě. Jedná se o alternativní možnost rekreace, ale i dlouhodobého bydlení.

Problematika PENB se od 1.1.2016 vztahuje i na pronajímatele

31.03.2016
Od počátku letošního roku se vztahuje povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy i při pronájmu nemovitých věcí. Nejedná se ovšem pouze o pronájem rodinných domů, ale třeba i bytových jednotek.

Vývoj cen nemovitostí v Evropě za posledních 5 let

27.03.2016
Vývoj cen nemovitostí se významně odráží na ekonomické situaci daného státu. Do ekonomické vyspělosti jednotlivých států vstupuje samozřejmě i historie.

Od nového roku stavební pozemky podraží

18.12.2015
Na toto téma se toho v poslední době napsalo opravdu mnoho. Rozhodli jsme se seskupit nejdůležitější informace k tomuto tématu a popsat je tak, aby byly zcela srozumitelné pro každého.

Ceny nemovitostí opět výrazně rostou

28.09.2015
Výraznější ekonomický růst je zpět, obchod s nemovitostmi má opět vzestupný trend, hypoteční úrokové sazby jsou stále velice příznivé a refinancování hypoték je v plném proudu.

Město v oblacích - Vertropolis (Riyadh, Saudská Arábie)

30.08.2015
Jako kytice barevných květin kvetoucí mezi pouštními dunami se šplhají k obloze tři věže komplexu Vertropolis. Jedná se o víceúčelový "super blok" soustředěný v opravdovém městu v oblacích - Riadh v Saudské Arábii. Slibuje nejvíce žádoucí rozvíjející se centrum obchodu v Riadhu.

Nemovitosti v blízkosti škol a univerzit si drží hodnotu

30.06.2015
Před velmi nedávnou dobou proletěla médii zpráva o výsledcích britské studie o vlivu blízkosti kvalitních škol a univerzit na cenu a hodnotu nemovitostí. To, že je hodnota tímto faktem ovlivněna, není velkým překvapením. Rozdíly mezi takovými nemovitostmi jsou však tak vysoké, že si tento je ...

Developerský projekt moderní nákupní galerie v Polsku

15.06.2015
Na podzim roku 2016 otevře developerská skupina Apsys polské nákupní centrum Posnania. Jde o luxusní galerii příští generace, která počítá se zastoupením tří set místních i mezinárodních značek. Využito má být také obrovské množství nových technologií pro maximální pohodlí zákazníků. Nákupní centru ...

Co říká nový občanský zákoník o katastru nemovitostí?

30.03.2015
Patrně nejzásadnější změnou pro vlastníky nemovitostí je povinnost si od 1. ledna 2015 hlídat stav zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Nový občanský zákoník totiž dává přednost stavu zápisu v katastru před skutečným stavem.

Co přinesl nový občanský zákoník na poli vlastnictví bytů?

13.02.2015
Je tomu už více než rok, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Přinesl s sebou nemálo změn ? mimo jiné i v otázce vlastnictví a pronájmů bytových jednotek. Ne každý však zachytil, co vše je od loňského roku jinak.

Nejdražší luxusní byt na trhu najdete v Monaku

02.02.2015
Kromě toho, že Monako je známe jako daňový ráj a hřiště těch nejbohatší, získá tento středomořský státeček další zajímavý titul: hostitel nejdražšího bytu na světě.

Rarita ve světě realit - alpské lyžařské chaty a apartmány

13.12.2014
V rakouských realitách se objevila opravdová rarita. V exkluzivních a velmi žádaných alpských oblastech Lech a Obergurgl jsou nabízeny k prodeji nové horské chaty a apartmány.

Hlavní body k úspoře energií a cena nemovitosti po investici

06.11.2014
V dnešní době je na trhu stále více možností na snížení energetické náročnosti bydlení. Pokud se rozhodneme učinit opatření, která by měla zajistit nižší náklady na bydlení, prvním sledovaným parametrem při výběru je u mnohých z nás cena. Je však nutné, zamyslet se nad výtěžností a návratností vyšš ...

Ve velikosti nákupních center v Evropě dominuje Moskva

20.10.2014
CBRE (přední světová realitní poradenská společnost) seřadila největší evropská nákupní centra podle jejich hrubé pronajmutelné plochy - GLA (gross leasable area).

Studenstké bydlení a jeho rozvoj

06.10.2014
Celosvětově rostoucí studentská populace markantně přispívá k rozvoji univerzitního bydlení

Ceny nemovitostí v Řecku stále klesají

10.03.2014
Ceny nemovitostí v Řecku dle odhadů budou v následujícím období stále klesat. Negativní jev má i svoji druhou stranu, nemovitosti se stanou pro kupující více dostupné. V horizontu 1-2 let, s ukončením dalšího poklesu nemovitostí, by se mohlo jednat o zajímavou investiční příležitost.

Důležité pro prodej nemovitosti

28.02.2014
Zájem o nemovitost a její cenu nejvíce negativně ovlivňují zjevná vlhkost, špatná údržba, následně pak nepříjemné pachy a nedokončené stavební úpravy.

Cena... prodává nemovitost

18.02.2014
Na realitním trhu je zažité pravidlo, že lokalita prodává nemovitost. Pravdou nicméně je, že ji prodává lokalita, stav a cena. A právě cena strčí do kapsy všechny ostatní faktory.

Změny fungování katastru nemovitostí

19.10.2013
Stát připravuje vyhlášku o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Mimo jiné je připravena služba sledování změn u konkrétní nemovitosti.

Závody o nižší cenu nemovitostí u pražských projektů.

24.09.2013
Problematická situace na realitním trhu, kdy stále převažuje nabídka na poptávkou, vede k souboji developerů o představení nejnižších cen za nové byty a rodinné domy v Praze a okolí.

Převody nemovitostí - rozhodnutím Senátu beze změny

12.09.2013
Senát zamítnul navrhovaný zákon z dílny exministra Miroslava Kalouska o dani z nabytí nemovitostí, podle něhož měl dosavadní daň z převodu nově platit výhradně kupující místo prodávajícího. Zákon obsahoval také další změny, z nichž i některé další byly kontroverzní.

Připravována výstavba dalších bytů v Praze

27.08.2013
Dle developera je úspěšný prodej bytů, zahajuje proto další výstavbu. Ceny se pohybují i okolo 30 tis za m2 bytové plochy.

Občanský zákoník a jeho vliv na užívání nemovitostí

20.07.2013
Pokud nedojde k odložení platnosti zákoníku, dojde od ledna 2014 k důležitým změnám v užívání nemovitostí. Jaké změny patří mezi ty nejdůležitější?

Plánované změny v katastru nemovitostí

20.05.2013
Lidé by měli získat větší přehled o dění kolem svých nemovitostí a zápisy do katastru by měly být spolehlivější.

Byty s odhadovanou cenou mezi 30.000 - 120.000 Kč za m2

29.04.2013
Městská část Praha 1 připravuje výběrové řízení na prodej 19 bytů v atraktivních lokalitách - ulicích Karlova, Michalská, Opletalova, Štupartská, Žitná, Spálená nebo Krakovská. Dle dostupných údajů se pohybují ceny těchto bytů v rozmezí 30.000 - 120.000 Kč za m2. (Článek je možné otiskno ...

Ceny nemovitostí v eurozóně pokračují v sestupu.

22.04.2013
Úřad Eurostat zveřejnil informace o vývoji cen obytných nemovitostí států, které jsou členy EU. Celkově došlo k meziročnímu poklesu 1.8 %. K největšímu poklesu dochází v jižních zemích Evropy a odhady naznačují, že snižování cen bude pokračovat.

Ceny bytů - vliv DPH vs. směr trhu

15.04.2013
Stává se pravidelným jevem, že v okamžiku, kdy má vstoupit v platnost nový předpis nebo začít působit nový faktor, který může zvýšit ceny nových prodávaných bytů, jsou vydávána některými developery, realitními poradci a dalšími důrazná doporučení ke koupi ještě před tím, než zmíněný okamžik nastane.

Nemovitosti v hodnotě stovek miliard korun k prodeji.

02.04.2013
Celkem 14 německých otevřených podílových fondů plánuje prodej nemovitostí po celé Evropě. Jejich cena je odhadována na přibližně 21 miliard euro.

Vývoj cen nemovitostí v roce 2012

27.03.2013
Český statistický úřad shromáždil a publikoval informace ohledně vývoje cen nemovitostí v roce 2012 a jejich porovnání s předchozími lety. Vybíráme z nich několik zajímavých informací.

Celosvětové trendy v oblasti realit.

17.03.2013
Firma PricewaterhouseCoopers vydává každoročně publikaci Emerging Trends in Real Estate. Mimo jiné označuje města, ve kterých jsou v tomto roce 2013 nejvýhodnější investice do nemovitostí. Tento odhad vybral na přední pozice i místa blízká České republice, u našeho západního souseda, ekonomického ob ...

Pozemky s nerostnými surovinami

27.02.2013
V České republice je k nalezení slušné spektrum nerostného bohatství. Například jedna z nejzajímavějších surovin - zlato - se nachází v Kašperských horách nebo i ve Středočeském kraji.

Aktuální informace o obcích - kriminalita, demografie

24.02.2013
Snažíme se poskytovat maximum relevantních informací - provedli jsme aktualizaci informací o obcích celé ČR.

Katastr nemovitostí - nově plánované změny

16.02.2013
Zápisy v katastru nemovitostí mají být spolehlivější, je ale plánováno širší zpoplatnění zápisů do katastru. Počítá s tím vládní návrh nového katastrálního zákona, který 15.2.2013 Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila spolu se souvisejícími novelami horního zákona nebo zákona o obcích. ...

Připravované změny při převodech nemovitostí

03.02.2013
Ministerstvo financí připravuje návrhy zákonů s předpokládanou platností od 1.1.2014, které přinesou poměrně významné změny v procesu převodů nemovitostí. Některé plánované změny, pokud příslušné návrhy zákonů projdou parlamentem, jsou zmíněny ve článku.

Jak to vypadá v roce 2012 s nemovitostmi a realitním trhem?

20.10.2012
Trendy roku 2012 v Evropě nejsou považovány za příliš pozitivní. Střídavě se objevují zprávy o neudržitelnosti obsluhy dluhu jednotlivých států eurozóny. Předpokládá se návrat recese nebo její prohlubování, jak se tomu již děje v České republice.

Realita realit - s úsměvem k úspěšnému obchodu

26.08.2012
Proces nákupu nebo prodeje nemovitého majetku je stále náročnější. Banky zpřísňují podmínky pro žadatele o úvěr. Stejně tak mají jejich odhadci za úkol prodávané nemovitosti podhodnocovat, takže se i samotní prodejci obávají, aby k obchodu vůbec došlo.

Důvody, proč se lidé stěhují do zahraničí

20.07.2012
Život v zahraničí je něco, po čem prahnou z různých důvodů lidé všech věkových skupin. Zatímco mladí hledají v zahraničí nové výzvy a příležitosti, starší generace se stěhují za hranice, aby našli místo k odpočinku a relaxaci. (Článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz)

Superbohatí stále nemovitostem věří

19.06.2012
Nedávno zveřejněná studie společností Knight Frank a Citi Private Bank odhalila zajímavá fakta ohledně přístupu nejbohatších lidí na světě k nemovitostem ve světle probíhající ekonomické krize. (Článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz.)

Krize drtí české realitní kanceláře

20.02.2012
Ekonomická krize v České republice těžce zasáhla realitní kanceláře. Doba podle partnerů serveru odhadonline.cz postoupila tak daleko, že si prodejci nemovitostí nemohou dovolit zaplatit provizi ve výši několika procent z ceny nemovitosti a prodej realizují sami.

Jak krize zasáhla realitní trh v Řecku

23.01.2012
Současná dluhová krize zasáhla nejvíce z evropských zemí Řecko. Jak se tamní úsporná opatření promítla na realitním trhu?

PF 2012

31.12.2011
Úspěšný rok 2011 se nachýlil ke konci. Nezbývá než popřát do roku příštího mnoho úspěchů a co nejvíce šťastných zážitků.

V Německu a Rakousku rapidně rostou ceny nemovitostí

27.11.2011
(Článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Akcie jsou out, nemovitosti in. V Německu kvůli ekonomické krizi rapidně stoupají ceny nemovitostí. Němci do nich investují, aby se vyhnuli ztrátám hodnoty jejich bohatství.

Jak uchránit majetek před zloději

07.10.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Ekonomická krize nabírá obrátek a stále více lidí padá až na úplné dno. Jen v nejbližším okolí sídla serveru odhadonline.cz jsme letos slyšeli o pěti vloupáních. Zde je proto několik doporučení, jak ochránit vaše nemovitosti pře ...

Tipy, jak najít vysněný byt

12.09.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Jestli hledáte byt v místě, kde bydlíte, nebo jinde v republice, hledání může být velice vyčerpávající, pokud nejste připraveni.

Izolace je zásadním vylepšením, jaké můžete na domě udělat

31.08.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Nejlepší cesta k vylepšení energetické balance domu je prostřednictvím těsnění všech děr a izolací obvodového zdiva a střechy. Energetická úspornost hitem u nemovitostí.

Města, ve kterých je investice do nemovitostí v bezpečí

31.08.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) S probíhající finanční krizí se stále častěji množí otázky, do čeho je nejlepší investovat, aby finanční prostředky neztratily hodnotu. Realitní experti a odhadci se shodují, že v době krize je nejlepší kupovat nemovitosti ...

Mírné zotavení českého realitního trhu v roce 2010

10.04.2011
Trh s realitami se v minulém roce mírně oživil. Oproti roku 2009 se v minulém roce prodalo o 5,2 procent více nemovitostí. Praha nese na tomto růstu největší podíl, růst tu totiž překročil 11 procent.

Prodej nemovitostí v klasických aukcích je spolehlivější

15.02.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Realitní kanceláře prodejcům nemovitostí stále častěji nabízejí prodej formou internetové aukce. Majitelé, kteří tímto druhem prodeje prošli, nicméně prohlašují, že pokud aukce, tak jedině klasickým způsobem v aukční síni.

Španělé vyzývají bohaté Evropany: Kupujte naše nemovitosti

14.02.2011
(článek je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Španělská vláda vyzývá bohaté Evropany, hlavně Němce a Brity, aby přijeli do západoevropské země a kupovali zde nemovitosti.

Pokles cen nemovitostí v roce 2011

08.12.2010
Českou republiku čeká v roce 2011 další pokles cen nemovitostí. (Článek je možné otisknout v případě splnění podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz)

Odhadonline.cz zpracovává pro klienty znalecké posudky

16.10.2010
Server odhadonline.cz od října roku 2010 rozšiřuje portfolio služeb na zpracovávání znaleckých posudků o cenách nemovitostí.

Průzkum: Nejvíce lidí hledá nabídky nemovitostí na internetu

04.10.2010
(zprávu je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Průzkum provedený v letních měsících tohoto roku mezi klienty serveru odhadonline.cz zjistil, kde hledají nabídky nemovitostí ke koupi.

V arabské poušti roste ekologické město, kam mají auta zákaz

02.10.2010
(zprávu je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Nedaleko hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Dhabí roste město Masdar, jehož projektanti ze společnosti Foster & Partners prohlašují, že neuvolňuje do ovzduší ani gram oxidu uhličitého.

Odhad online je k získání na stále více stránkách

30.09.2010
(zprávu je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Odhady nemovitostí po internetu si mohou nechat klienti zpracovat na stále více internetových stránkách.

Růst cen nemovitostí se zastavil už i v Číně

12.07.2010
(zprávu je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Nová statistická data čínské vlády ukázala, že ceny nemovitostí v nejlidnatější zemi světa zřejmě dosáhly svého vrcholu.

Krize zlevnila nejlukrativnější adresy v Praze na polovinu

13.06.2010
(zprávu je možné otisknout za podmínky uvedení zdroje odhadonline.cz) Ceny za pronájem moderních kancelářských ploch v nejlukrativnějších adresách hlavního města České republiky, mezi které mimo jiné patří ulice Pařížská, Na příkopech a Václavské náměstí, kvůli finanční krizi za poslední dva rok ...

Ceny realit? Ještě dlouho nepůjdou nahoru.

14.05.2010
Realitní trh v ČR velice citlivě reaguje na ekonomiku země, stav realitních trhů ve státech, které ekonomiku ČR ovlivňují, a také na trh s hypotékami.

Dlužníci se mohou vyhnout obrovské ztrátě při exekuci

26.04.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) S neustále přibývajícími exekucemi ruku v ruce přibývá případů, kdy lidé zbytečně přicházejí o statisíce korun. Existuje cesta, jak tito lidé mohou svoji situaci vyřešit, zaplatit dluhy a nepřijít o tolik peněz jako ...

Lidé chtějí spíš ideální domov než zvyšovat jeho hodnotu

22.04.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Více než 74 procent majitelů nemovitostí pracuje na svých domovech proto, aby vytvořili ideální bydlení, a ne, aby v prvé řadě zvýšili hodnotu majetku na trhu. Vyplývá to z průzkumu britské společnosti RIBA.

Odhadonline.cz zpoplatňuje pro zkvalitnění služeb odhady

31.03.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Server odhadonline.cz, který zajišťuje nezávislé posouzení cen nemovitostí v České republice, zpoplatňuje symbolickými částkami žádosti o ocenění.

Ceny nemovitostí začnou růst později, než se předpokládalo

08.03.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Poslední zprávy z realitního trhu ve Velké Británii naznačují, že lidé zde opět musí čelit padajícím cenám nemovitostí. Z důvodu provázaností evropských trhů tak lze očekávat, že i Česká republika uvidí růst cen ...

Špatné lednové počasí mělo vliv i na realitní trh

16.02.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Nedávné špatné meteorologické podmínky měly negativní dopad na realitní trh v celé Evropě, situace v České republice nebyla výjimkou.

Objem poskytnutých hypoték ovlivňuje realitní trh

06.02.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Vyšší ochota bank půjčovat může zvýšit poptávku po koupích nemovitostí. Nárůst počtu nových půjček v západoevropských zemích zapříčinil, že občané tamních zemí jsou ochotnější kupovat nemovitosti.

Tipy jak ušetřit na vytápění a nezaplatit za to zdravím

28.01.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Vytápění vašeho domova může být velice nákladné. Existují nicméně bezplatné nebo velice levné způsoby jak udržet teplo doma, zimu venku, tlačit náklady co nejníže a udržet si zdraví.

Vysoké náklady za bydlení

12.01.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Příliš vysoký nájem, poplatky za energie, splátky hypoték a jiné náklady na bydlení mohou ohrožovat zdraví lidí.

Zelená rekonstrukce domu je snadnější než kdy předtím

05.01.2010
(Článek je možné kdekoliv otisknout za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Experti se shodují, že současná doba nahrává rekonstrukcím domovů v souladu s naším životním prostředím.

PF 2010

31.12.2009
Milí klienti, partneři a přátelé projektu www.odhadonline.cz, přejeme vám vše nejlepší do roku 2010, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, zdraví a spokojenost. Realizační tým serveru www.odhadonline.cz

Sousedské vztahy

30.12.2009
Jak se zbavit otravných sousedů ? Vaši sousedé nejsou jenom lidé, kteří žijí v sousedním domě nebo bytě. Jsou to lidé, se kterými jistě máte rozvinutý určitý osobní vztah.

Tipy pro prodej nemovitosti

21.11.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Dovolujeme si podělit se s Vámi s několika postřehy, které jsme získali při výměně zkušeností s našimi klienty.

Závislost mladší generace na rodičích

09.11.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Lidé, kteří kupují nemovitost poprvé, jsou stále častěji závislí na penízech rodičů. Krize nutí mladé lidi, kteří poprvé v životě kupují do svého vlastnictví nemovitost, žádat o finanční podporu své rodiče.

Daň darovací

30.10.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Předmětem darovací daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Předmět daně je vymezen šířeji, než vyplývá z obecného významu názvu této daně.

Několik postřehů pro investice do nemovitostí

23.10.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Dovolujeme si podělit se s Vámi s několika postřehy, které jsme získali při výměně zkušeností s našimi klienty. Snad Vám pomohou vyvarovat se nepříjemných zážitků při koupi, prodeji nebo správě nemovitostí.

Méně hypoték a obtížněji dostupné

15.10.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Pro mladé lidi přestává být dostupná možnost koupě jejich první nemovitosti.

Daň dědická

04.10.2009
Tato daň je upravena v zákoně č. 357/1992 Sb. v platném znění společně s daní darovací a daní z převodu nemovitostí. Poplatníkem této daně je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, j ...

Nemůžete prodat svůj dům? Vyměňte ho!

25.09.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Dnešní doba je význačná tím, že je velice těžké najít kupce nemovitosti. Proto je na českém realitním trhu obrovský převis nabídek k prodeji.

Daň z převodu nemovitostí

14.09.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Daní z převodu nemovitostí je zdaňován úplatný převod nebo přechod vlastnického práva k nemovitosti.

Odhadonline.cz nyní zajišťuje i ocenění bytového domu a chat

08.09.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Server odhadonline.cz, který poskytuje ocenění nemovitostí zdarma ve většině případů za účelem jejich prodeje, nyní pro své klienty rozšířil nabídku odhadů. Pracovníci serveru jsou nyní schopni přesně, rychle a opět bezpl ...

Nemovitostí zabavených v exekucích celosvětově přibývá

20.08.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Počty nemovitostí zabavených bankami kvůli nesplácení úvěrů nebo během exekucí celosvětově rostou. Rapidně roste také jejich prodej.

Vývoj cen nemovitostí v západní Evropě a u nás

14.08.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Přední evropské realitní společnosti a specialisté předpovídají, že ceny nemovitostí se během listopadu a prosince odrazí ode dna a začnou opět stoupat.

Bydlení v největším městě na světě? - levná záležitost

06.08.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz)

Kdy je nutné použít odhad ceny nemovitosti?

29.07.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz)

Nemovitosti kupují především lidé, kteří tak činí poprvé

20.07.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz)

Platnost zápisu v katastru nemovitostí

13.07.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Podmínky vlastnictví Podmínky neplatnosti smlouvy Absolutní neplatnost smlouvy Relativní neplatnost smlouvy

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví (dokončení)

03.07.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Připravili jsme pro Vás seriál článků o možných právních úskalích, na které můžete narazit při převodu nemovitosti,darování, při jejím prodeji nebo koupi. Prohlášení vlastníka, smlouva o převodu vlastníka, další okolno ...

Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví

28.06.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Připravili jsme pro Vás seriál článků o možných právních úskalích, na které můžete narazit při převodu nemovitosti,darování, při jejím prodeji nebo koupi. Tento článek se týká převodů družstevních bytů do osobního vla ...

Správný čas na koupi chaty

18.06.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Mnoho analytiků, realitních kanceláří a odhadců radí, že koupě chaty nebo podobné nemovitosti je nyní velice chytrým tahem.

Převody nemovitostí II - věcná břemena, zástavní právo atd.

01.06.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Připravili jsme pro Vás seriál článků o možných právních úskalích, na které můžete narazit při převodu nemovitosti, při jejím prodeji nebo koupi. Nezbytnou nutností v přípravě na převod nemovitosti je sepsání kupní ...

Převody nemovitostí - náležitosti kupní smlouvy

25.05.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Připravili jsme pro Vás seriál článků o možných právních úskalích, na které můžete narazit při převodu nemovitosti, při jejím prodeji nebo koupi. Nezbytnou nutností v přípravě na převod nemovitosti je sepsání kupní s ...

Nemůžete prodat svoji nemovitost? Pronajměte ji!

18.05.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Ne vždy se podaří prodat vaši nemovitost za požadovanou cenu. V tomto případě, pokud nehodláte příliš slevit, se Vám může naskytnout alternativní možnost - tuto nemovitost pronajmout.

Na co dát pozor při koupi rodinného domu

12.05.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Hledání nového domu a jeho koupě může být vzrušující ale i frustrující zkušenost. Frustraci se můžete vyhnout, pokud budete mít na paměti následující skutečnosti. Také Vám to může ušetřit spoustu peněz a starost ...

Neměnné principy ovládající realitní trhy

04.05.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Nezáleží na tom, jestli se nacházíte v metropoli nebo v malém městě. V každé zemi, v malé či velké ekonomice a v každé době ovlivňují realitní trh tři základní principy jeho fungování. Pojďme se na ně společně podív ...

Deset způsobů k udržení ceny rodinného domu během fin. krize

29.03.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Ceny rodinných domů ve vašem okolí možná v době finanční krize strmě padají, existuje však několik osvědčených způsobů, které mohou pomoci cenu Vašeho domu udržet či ji dokonce zvýšit. Realitní partneři a odhadci z ...

Jak prodat nemovitost v dobách finanční krize?

28.01.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) I přes to, že mnoho lidí nyní s obchodováním s nemovitostmi vyčkává, můžete se dostat do situace, kdy Vaše momentální situace vyžaduje prodej Vaší nemovitosti, nejčastěji z finančních důvodů. Proces prodeje n ...

Realitní kanceláře a krize - které zaniknou a které vydělají

27.01.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) V posledních několika měsících se stále více diskutuje o dopadech finanční krize na situaci v České republice. Mluví se třeba o snižování počtů pracovních míst, bankrotech bank a poklesu cen nemovitostí. Hovoří se tak ...

Ovlivní finanční krize cenu nemovitostí v ČR ?

10.01.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) V poslední době jsou ve všech pádech skloňována slova finanční krize. Prakticky všichni odborníci se shodují, že se dá předpokládat zpomalení hospodářského růstu, zvýšení počtu nezaměstnaných a další negativ ...

Odhad ceny nemovitosti přes internet a zdarma

01.11.2008
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Obyvatelé České republiky mohou poprvé v historii zjistit cenu své nebo jakékoliv jiné nemovitosti online přes internet a zdarma. Tuto službu zavádí v České republice společnost XP invest, s. r. o. prostřednictvím inte ...

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace