CZ  |  EN

Připravované změny při převodech nemovitostí

03.02.2013
Ministerstvo financí připravuje návrhy zákonů s předpokládanou platností od 1.1.2014, které přinesou poměrně významné změny v procesu převodů nemovitostí. Některé plánované změny, pokud příslušné návrhy zákonů projdou parlamentem, jsou zmíněny ve článku.

Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, obsahuje zcela nové pojetí nemovitostí. Zavádí zásadu, podle níž je stavba součástí pozemku. Upravuje také zcela nové instituty, například právo stavby, svěřenské fondy, přídatné spoluvlastnictví, umožňuje oddělení ze spoluvlastnictví nebo ujednání o jiné velikosti spoluvlastnického podílu, aj.

Současná právní úprava daně z převodu nemovitostí tomuto novému pojetí již neodpovídá, a proto je, dle ministerstva, nezbytné úpravu obsaženou v občanském zákoníku v částech týkajících se nemovitostí zapracovat do nového zákona o dani z převodu nemovitostí.

V zájmu snížení administrativní náročnosti a finanční zátěže daňových poplatníků nebudou jako povinná příloha k daňovému přiznání již vyžadovány úředně ověřené opisy nebo kopie smluv nebo jiných listin a znaleckých posudků, ale postačí běžné kopie těchto dokladů, případně písemnost v elektronické podobě, pokud je předkládána k zápisu právních vztahů do katastru nemovitostí.

Záměrem návrhu nového zákona o dani z převodu nemovitostí je také provést u poplatníka daně z převodu nemovitostí zásadní změnu, spočívající v tom, že poplatníkem daně bude ve všech případech nakládání s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem primárně nabyvatel nemovitosti. Smyslem změny v osobě poplatníka je zejména zjednodušení výběru daně, u poplatníků potom snížení administrativní náročnosti spojené s placením daně. Velmi podstatná je i ta skutečnost, že v důsledku této změny dojde u daně z převodu nemovitostí k zániku institutu ručitele.

V případech nejčastěji občany převáděných nemovitostí jako jsou rodinné domky, rekreační domky, rekreační chaty, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory a příslušné pozemky, na nichž jsou tyto nemovitosti zřízeny, se oproti dosavadnímu stavu navrhuje stanovit základ daně zcela novým způsobem. Vychází se ze zásady, že základem daně je cena sjednaná (dohodnutá), a to za podmínky, že tato cena není o více jak jednu třetinu nižší než cena obvyklá v daném místě ke dni nabytí nemovitosti. Stejným způsobem bude základ daně stanoven při převodu pozemku, budou-li shora uvedené nemovitosti jeho součástí, nebo při převodu pozemku bez stavby, práva stavby a trvalého porostu.

V těch případech, kdy by byla odchylka dohodnuté ceny od obvyklé ceny o více než jednu třetinu vyšší, základ daně bude stanoven ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. Již vícekrát bylo avizováno představiteli Ministerstva financi, že již nebudou vyžadovány znalecké posudky k zjištění ceny dle oceňovacího předpisu. Pro prodávajícího je toto zcela jistě potěšitelná zpráva, minimálně již z finančních důvodů.

Z hlediska státu a jeho snahy o zamezení vyhýbání se placení daní však nějakým způsobem bude nutné kontrolovat, zda cena sjednaná není výrazně nižší než cena obvyklá. Z vyjádření pracovníků Ministerstva financí zaznívají zprávy o přípravě "kalkulačky ceny nemovitosti", která by měla být umístěna na portálu daňové správy. Poplatníci daně, resp. asi zejména pracovníci Finančních úřadů, si budou moci zkontrolovat obvyklou cenu dle takovéto kalkulačky. V případě jeho nespokojenosti poplatníka s výsledkem takového porovnání bude moci uplatnit znalecký posudek, tak jako doposud. Následná praxe převodů nemovitostí bude patrně velmi závislá na nastavení tohoto nového systému - kolik stát na dani vybere, jak bude fungovat IT projekt "kalkulačky ceny nemovitosti", kolik posudků bude dále vyhotovováno na přání klientů.

 

Při převodu nemovitostí pro vás připravíme znalecký posudek zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace