CZ  |  EN

Daň darovací

30.10.2009
(článek je volně k otisknutí za podmínky uvedení zdroje www.odhadonline.cz) Předmětem darovací daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Předmět daně je vymezen šířeji, než vyplývá z obecného významu názvu této daně.

Daň darovací v roce 2021

Darovací daň, stejně jako dědická daň, byla zrušena v plném rozsahu v roce 2014. Za určitých podmínek (časový test) se tato daň transformovala pod daň z příjmu. Více o darování nemovitosti se můžete dočíst v detailnějším článku.

Potřebujete ocenit darovanou nemovitost?Poptejte cenovou nabídku odhadu nemovitosti

Daň darovací do roku 2014

Úprava daně darovací je obsažena v zák.č.357/1992 Sb. v platném znění, společně s daní dědickou a daní z převodu nemovitostí. Nejběžnějším právním úkonem, na jehož základě dochází k bezúplatnému nabytí majetku, je darování, které je upraveno v § 628 až 630 občanského zákona. Rozumí se jím převod vlastnictví mezi dvěma subjekty bez poskytnutí protiplnění v jakékoliv formě.

Vztah darování je založen zcela na smluvní volnosti stran, kdy dárce dobrovolně a bezplatně poskytuje obdarovanému dar-určitý majetek, aniž by k tomu měl právní povinnost, obdarovaný tento dar přijímá a za obohacení neposkytuje žádnou proti- hodnotu. Majetkem se pro účely daně darovací rozumí nemovitosti ( včetně bytů a nebytových prostor), movitý majetek ( věci movité, cenné papíry, peněžité prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty), ale také jiný majetkový prospěch ( získání určitého majetkového prospěchu nebo zvýhodnění bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění).

Je-li předmětem darování nemovitost, pak darovací smlouva musí mít písemnou formu, při darování movité věci se písemná forma vyžaduje pouze tehdy, jestliže nedojde k odevzdání a převzetí věci současně při samotném aktu darování.

Jedním z důležitých aspektů daňového řízení u této daně je okamžik nabytí vlastnictví. Dnem nabytí majetku a skutečností rozhodnou pro vznik daňové povinnosti u bezúplatném nabytí nemovitostí je den vzniku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí , u movitých věcí je tímto okamžikem zpravidla moment převzetí věci, jde-li o majetkový prospěch, je to nabytí jiného majetkového prospěchu.

Z movitých věcí bývá nejčastěji předmětem daně darovací bezúplatné nabytí věcí osobní potřeby, bytového zařízení, osobních automobilů a jiných dopravních prostředků, uměleckých předmětů, různých sbírek,šperků apod. Dále se musí rozlišovat mezi platnými peněžními prostředky na hotovosti a neplatnými penězi,které mají význam pouze v případě sběratelské poptávky, u mincí též poptávky po drahém kovu. Od peněžních prostředků v hotovosti nutno odlišovat vklady na účtech u bank.

Pohledávky představují další skupinu majetku, mohou být různého druhu, peněžité i nepeněžité, a to jak za fyzickými, tak i právnickými osobami. Cenné papíry mohou být též předmětem bezúplatného převodu, nejběžnějšími druhy jsou akcie,šeky,směnky, investiční kupony,podílové listy,zatímní listy,opční listy a jiné.

Poměrně časté jsou případy, kdy vzniká předmět daně darovací při nabytí majetkových práv,zejména z bezúplatně zřízeného věcného břemene. Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco vykonat. Vznikají často písemnou smlouvou, v souvislosti s dědictvím na základě závěti, dohodou dědiců,soudním rozhodnutím,např. při vypořádání společného jmění manželů, někdy dokonce i vydržením apod.

K nabytí práva věcného břemene je zapotřebí vklad do katastru nemovitostí. Typickými věcnými břemeny je právo bezplatného bydlení, právo přechodu či přejezdu přes pozemek, právo užívání nebytových prostor, právo čerpání vody ze studny,právo přístupu vlastníka nemovitosti přes pozemek jiného vlastníka při nutných opravách a údržbě nemovitostí. Pokud zřízení práva věcného je bezúplatné,podléhá u oprávněného také dani darovací.

Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je darován z ciziny nabyvateli do tuzemska, nebo z tuzemska nabyvateli v cizině,anebo darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska.

Základem daně darovací je cena majetku bezúplatně nabytého, zjištěná ke dni nabytí majetku, snížená o prokázané dluhy,které se váží k předmětu darování,dále o cenu majetku osvobozeného od této daně, případně o clo a daně,placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

Cena majetku je stanovena podle zásad zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění o oceňování majetku, je vyžadován v převážné většině případů znalecký posudek. Vzhledem ke skutečnosti,že k darování dochází nejčastěji mezi příbuznými,významnou je změna zákona o dani dědické,darovací a z převodu nemovitostí,tj. nová úprava ust. § 19 odst.3 tohoto zákona - osvobození od placení daně darovací na I. i II. skupinu osob dle stupně příbuzenství. Osvobození od darovací daně platí nejen pro I.skupinu- příbuzní v řadě přímé a manželé, ale také pro II. skupinu- příbuzní v řadě pobočné ( sourozenci, synovci,neteře,strýcové a tety) a také manželé dětí ( zeťové a snachy),rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které žily s dárcem nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti před převodem majetku.

Toto široké osvobození od daně darovací je ve vyspělých státech ojedinělé a má dle úmyslu zákonodárce přispět k udržení rodinného majetku a posílení rodinných vztahů. Sazba darovací daně ve třetí skupině zůstala neměnná, je stanovena progresivně dle výše základu daně a je stejná pro daň dědickou i darovací.

 

Pokračujte zde, pokud potřebujete znalecký posudek.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace